• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Tydlig lektionsstruktur skapar tillgänglighet!

För att skapa en inkluderande lärmiljö tror vi att en differentierad undervisning gynnar alla elever vi möter i våra klassrum. Vi tror på att planera aktiviteter där eleverna på olika sätt får träna på att förstå, bearbeta och visa sina kunskaper. Vi möts alla i samma kunskapsinnehåll och struktur men bearbetar detta på olika sätt i ett gemensamt sammanhang. Redan i vårt planeringsarbete väljer vi vilka strategier och stödstrukturer vi vill använda för uppgiften och som eleverna kontinuerligt tränas i att använda för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.

Samtliga lektioner startas upp på samma sätt med tydliga förväntningar, given struktur, detaljerad arbetsgång samt given tidsram. För detta arbete använder vi classroomscreen.

Hela skoldagen genomsyras av bildstöd, för såväl skoldagen som olika moment under arbetspassens gång. Lektionerna startar alltid med en kortare genomgång med tyngdpunkt på modellering och elevdelaktighet. Vi som lärare modellerar och visar på strategier att använda sig av vid olika arbetsuppgifter för att eleverna sedan i sina givna lärpar/team ska kunna bearbeta dessa tillsammans. Lärparen/teamen är medvetet uttänkta för att kunna utmana samtliga elever på deras individuella nivå. Vid uppstarten av ett nytt arbete startar vi ofta med en film, sak, bild eller överraskning för att skapa nyfikenhet hos eleverna inför kommande arbete.  

I gruppen lägger vi tyngdpunkt på att diskutera, reflektera och bearbeta det aktuella arbetsområdet. I det gemensamma samtalet i gruppen tränas eleverna i att sätta ord på sina tankar, motivera och reflektera över sina lösningar. Detta ger eleverna möjlighet att ta efter varandras modeller samt kunna värdera nyfunna kunskaper.

I ovanstående arbete använder vi oss av olika KL-strukturer (kooperativt lärande) som vi ser gynnar eleverna i våra elevgrupper. Detta arbetssätt leder till ett flerstämmigt klassrum där även sociala färdigheter tränas, vilket i sin tur leder till ett tillåtande klassrumsklimat där olikheter ses som tillgångar.

Lika viktig som en tydlig uppstart på lektionen behöver även lektionens avslut vara. Där har vi som lärare möjlighet att lyfta goda exempel, ge en återkoppling på vad vi uppmärksammat under lektionens arbete samt knyta samman arbetet med aktuellt lektionsmål. Detta ger oss som lärare möjlighet att utläsa var undervisningen bör ta vid vid nästa lektionstillfälle.

Vi ser detta arbetssätt som framgångsfaktor för att skapa en tillgänglig, utmanande och trygg lärmiljö för såväl våra elever som oss lärare.

Litteraturtips att ta del av:

 Har du funderingar eller vill veta mer vänligen ta kontakt med

Asa.Norheim@Trelleborg.se och 

Camilla.Wihlborg-Hansson@Trelleborg.se

Kommentarer inaktiverade.