• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Trygghet och studiero, allt startar med goda raster.

Under höstterminen 2018 startades det upp ett arbete på Ljunggrenska skolan kring trygghet och studiero. Arbetet handlade bland annat om hur vi skulle kunna minska på antalet konflikter på rasterna och samtidigt få våra elever att vara aktiva på rasterna.

Tillsammans med våra fritidspedagoger startades projektet Goda raster. Goda raster är ett arbetssätt som bygger på närvarande, tillgängliga och engagerade pedagoger som finns ute på rasterna tillsammans med eleverna.

Varje vecka träffas våra fyra rastaktivister för att planera upp veckans rastaktiviteter. Rastaktivitetsschemat skrivs på Widgitonline, samma bildstödprogram som används som stödstruktur i klassrummen. Rastaktivitesschemat delas sedan med alla klasserna på skolan, så att alla pedagoger och elever vet vad som händer på de olika rasterna. Innan rasten går pedagogerna igenom vad som erbjuds tillsammans med eleverna. Ibland vet vi inte hur aktiviteten går till, då får eleverna i uppdrag att ta reda på detta och sedan återberätta när de kommer in efter rasten. Någon gång varje termin har vi prova på veckor. Där är det obligatoriskt för alla elever på skolan att prova på någon aktivitet under veckan. När veckan är slut utvärderar vi aktiviteterna tillsammans med eleverna och återkopplar sedan till rastaktivisterna.

Ute på skolgården finns det under förmiddagsrasten två rastaktivister ute som har förberett två olika aktiviteter, likaså under lunchrasten fast då är fler elever ute samtidigt vilket leder till att det oftast finns 3-4 aktiviteter igång. Eleverna i årskurs tre får möjlighet att stå i kiosken tillsammans med en rastaktivist. Där får eleverna hjälpa till att dela ut lekmaterial, hålla i ordning och även hjälpa de yngre eleverna. Fotbollsplanen är ofta en plats där konflikter mellan eleverna kan uppstå. En av rastaktiviteterna har varit ”Fotboll för alla”. I de aktiviteten får alla elever som vill vara med. Den leds av en rastaktivist som har fokus på schysst spel, reglerna och framförallt att eleverna har roligt tillsammans.

De resultat som vi kan se är att eleverna är engagerade i det som händer på rasterna. Antalet konflikter som följer med in i klassrummen har minskat och att eleverna upplevs nöjdare och gladare. Detta har även hjälpt elever som har haft svårt att hitta något att göra på rasten, nya bekantskaper uppstår då elever från de olika klasserna och årskurserna träffas i de olika aktiviteterna. De vuxna som är rastvärdarna kan ägna sig åt att hjälpa, trösta och finnas tillhands under rasten.

Rasterna är definitivt en del av arbetet med att bygga upp en kultur kring trygghet och studiero på en skola. Detta projekt har varit ett vinnande koncept som vi sett goda resultat kring och som vi kommer att arbeta med och vidareutveckla.

Vill ni veta mera, hör gärna av er till

Ann-charlotte.billstein-kroon@trelleborg.se  

Karin.larsson3@trelleborg.se

Kommentarer inaktiverade.