• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Unikum – ett kommunikations- och bedömningsverktyg

Under de senaste åren har vi i Trelleborgs kommun använt Unikum som kommunikations- och bedömningsverktyg. Vi har under en längre tid på Kattebäcksskolan upplevt att vårdnadshavarna i för liten utsträckning läser informationen som läggs ut på Unikum. Detta gäller både information som t.ex månadsbrev, bedömningar som görs löpande under läsåret samt det som görs på Unikum inför, under och efter IUP-samtalen. I kommunikation med vårdnadshavare hade det också framkommit att de ansåg att det var svårt att förstå strukturen på Unikum (var man hittar olika saker) samt även språket som användes. Vi tog därför beslutet om att skapa en handlingsplan för hur vi skulle få ett ökat användande av Unikum hos vårdnadshavarna. 

Inför läsåret 2018/2019 la vi in kollegiala träffar i vårt kalendarium där fokus skulle ligga på hur vi skulle skapa en gemensam samsyn och struktur kring pedagogernas sätt att skriva på Unikum. Vår tanke kring framgångsrika faktorer var att om vi pedagoger gör Unikum mer lättillgängligt och mer lättförståeligt för vårdnadshavarna så skulle det öka deras delaktighet och intresse.

Vi började från grunden i kollegiet att gå genom skriften “Dokumentation av elevers lärande” som kom från Trelleborgs kommun i samband med det läsårets uppstart. Vi kom överens om en gemensam struktur hur vi formulerar överenskommelserna samt bestämdes det även att vi länkar kunskapskraven från LGR 11. Vi tittade också på hur insatser som ges till elever formuleras och struktureras med datum och signatur av pedagoger.

Vi påbörjade även en struktur i hur vi skulle få de äldre eleverna, från årskurs 4, mer delaktiga i Unikum. Det bestämdes att eleverna vid två tillfällen per läsår skulle gå in och bedöma sina överenskommelser för att på så sätt kunna vara mer delaktiga i processen. Eleverna uppmanades även att visa och samtala kring detta hemma inför IUP-samtalen.

Trots kollegiala träffar och överenskommen struktur nådde vi inte den samsyn i kollegiet som vi hade önskat. Några orsaker som bidrog till detta kan vara personalomsättning, att vi inte arbetade fram en skriftlig rutin på tillvägagångssättet samt att vi använt oss av rutinen vid för få tillfällen så att den inte hunnit befästas. 

Till vårdnadshavarna framfördes det även under detta läsåret att Unikum är den kommunikationskanal som skolan använder och att all information läggs ut där. På IUP-samtalen som genomfördes i början av läsåret kollade vi av att alla vårdnadshavare hade giltiga inloggningar samt tryckte på vikten av att regelbundet gå in på Unikum. Detta ledde till att endast ett fåtal vårdnadshavare vid läsårets slut inte tog del av informationen på Unikum. De vårdnadshavare som fortfarande inte tog del av informationen på Unikum berodde till största delen på språkförbistringar samt avsaknaden av internet. 

Inför läsåret 2019/2020 startade vi upp likadant med att lägga in kollegiala träffar i kalendariet samt genomgång av den reviderade skriften “Dokumentation av elevers lärande”. Det vi gjorde annorlunda denna gång var att vi ägnade mer tid åt varje moment och var tydligare gentemot kollegiet att strukturen vi arbetat fram ska följas för att skapa en kontinuitet gentemot elever och vårdnadshavare. Eleverna och vårdnadshavarna ska känna igen strukturen så att de känner sig trygga och bekväma med användandet av Unikum. Alla pedagoger uppmanades också att samtala om Unikum på IUP-samtalen som genomfördes i september samt att aktivt visa de vårdnadshavare som signalerar osäkerhet hur det fungerar. 

Generellt kan vi säga att vårdnadshavarna vid höstterminens IUP-samtal uttryckt att de nås av informationen som läggs ut på Unikum och att de är nöjda med den information som läggs ut. Vi upplever också att de själva i större utsträckning använder Unikum för att kommunicera med oss pedagoger. Vad gäller eleverna så har vi uppmärksammat att de i mycket större utsträckning går in på Unikum för att ta del av information samt kunskapsbedömningar.

Arbetet fortskrider nu framöver under läsåret och är en levande process i ständig utveckling. Vi i kollegiet diskuterar kontinuerligt den gemensamma strukturen vi kommit överens om för att få vårdnadshavarna mer närvarande och delaktiga i elevernas utveckling.  

Av:

Anna Herrström och Josefin Persson

Förstelärare på Kattebäckskolan

Kommentarer inaktiverade.