• Pedagog Trelleborg

   

  På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Förslag till reviderad läroplan för förskolan (med nya digitala skrivelser)

Photo by Jakub Kriz on Unsplash

Skolverket har haft regeringens uppdrag  att göra en översyn av förordningen  om läroplan för förskolan för att förtydliga förskolans uppdrag.

I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. Med förslaget vill Skolverket att det ska bli ännu tydligare vad förskolan ska ge barnen, och att läroplanen därigenom ska bidra till en hög och jämn kvalitet i Sveriges förskolor för alla barn oavsett var de är bosatta.

Förslag till reviderad läroplan

De ändringar som Skolverket föreslår i läroplanen innebär sammanfattningsvis (ur Redovisning av uppdrag om en översyn av läroplan för förskolan):

 • Språket har bearbetats utifrån reglerna för klarspråk, strukturen har gjorts om och begreppsanvändningen har setts över för att mer likna övriga skolformers läroplaner. Texten har bland annat fått fler underrubriker för att öka läsbarheten.
 • Texten har uppdaterats mot gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att begreppen utbildning och undervisning har förts in, i enlighet med 2010 års skollag (2010:800). Genom att införa dessa begrepp även i läroplanen betonas att förskolan är en del av skolväsendet.
 • Förskollärarens ansvar i undervisningen har förtydligats och riktlinjerna i del 2 för förskolläraren har formulerats som Förskolläraren ska i undervisningen ansvara för att.
 • Uppdraget för var och en i arbetslaget har förtydligats i riktlinjerna i del 2 genom att adressaten ändrats från Arbetslaget till Alla som ingår i arbetslaget.
 • Skrivningar om digital kompetens har uppdaterats i enlighet med den nationella it-strategin för skolväsendet och den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.
 • Målformuleringen i läroplanens del 2 har ändrats från Förskolan ska sträva efter att varje barn till Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla. Syftet med ändringen är att förtydliga förskolans ansvar och underlätta uppföljning och utvärdering av förskolans måluppfyllelse.
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling har förtydligats genom en översyn av skrivningar om dokumentation och måluppfyllelse i avsnitten 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling samt 2.8 Förskolechefens ansvar.
 • Skrivningarna om jämställdhet har harmoniserats med övriga skolformers läroplaner.
 • Begreppet hållbar utveckling och skrivningar om barns integritet samt hälsosam livsstil har införts.
 • Användningen av begreppen hem, familj, föräldrar och vårdnadshavare har setts över.
 • Skrivningarna om vårdnadshavares inflytande i läroplanens avsnitt 2.4 Förskola och hem har setts över.
 • Formuleringar om att ”hjälpa de barn” och formuleringar om att ge särskilt stöd till barn som ”befinner sig i svårigheter” har ändrats för att bättre harmonisera med skollagens skrivningar.
 • Begreppet ”omsorg” har införts på flera olika ställen i läroplanstexten för att tydliggöra att omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.
 • De nationella minoriteternas rätt till sina nationella minoritetsspråk har tydliggjorts i läroplanens del 1 samt införts som mål i avsnitt 2.2.
 • Rätt till svenskt teckenspråk för döva, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk har tydliggjorts i läroplanens del 1 samt införts som mål i avsnitt 2.2.

Ett antal texter kring det digitala är nytt i förslaget till läroplan som vi har valt att lyfta ut nedan.

Kommunikation och skapande

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, undersöka och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika uttrycksformer, som bild, form,
drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i
förskolan för att främja barnens utveckling och lärande. […]

Utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Utbildningen ska även ge barnen möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Mål
Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

Riktlinjer
Förskolläraren ska i undervisningen ansvara för att barnen

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Alla som ingår i arbetslaget ska

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg

2.8 Förskolechefens ansvar

en god och tillgänglig lärmiljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg

Följ oss på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *