• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Vem är tekniker? Bilden av kvinnor inom skola och teknik

Under skolåret 2016/2017 går procentuellt sett endast 16% kvinnliga elever på teknikprogrammet, vilket är lite jämfört med naturprogrammet där det går ungefär 50 % kvinnliga elever (Skolverket, 2017a).

Doktorand vid Tekniska Högskolan arbetar.

Kvinnliga elever väljer bort teknikprogrammet samtidigt som Sverige behöver allt fler ingenjörer. Hur jämställda är vi om vi fortfarande i stor utsträckning väljer utbildningsväg efter kön? Vad kan man då göra för att åtminstone inte helt avskräcka flickor och tjejer från teknikens domäner? En enkel sak kan ju vara att variera sitt bildanvändande och inte använda den generiska bilden av programmerare eller tekniker som en vit man. Svenska lobbyorganisationen Teknikföretagen har precis lanserat bilddatabasen Bredda Bilden där man hittar bilder på kvinnliga tekniker att använda i sitt material. Representation i media bör ju spela en roll för hur man uppfattar hur något är och ska vara och här är ett enkelt verktyg för att dra sitt strå till stacken för att kanske nå lite mer mångfald inom teknikområdet.

 

Bredda Bilden beskriver sitt syfte:

Med bildbanken Bredda Bilden kan du vara med och skapa en uppdaterad bild av teknik och lyfta fram nya förebilder som inspirerar fler kvinnor att söka sig till tekniska yrken. Inte för att det inte finns kvinnor i branschen, utan för att vi behöver rekrytera fler för att vi ska kunna fortsätta vara ett land i teknisk framkant.

I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet skriver Regeringen:

Digitaliseringskommissionen har pekat på att ökade inslag av it i undervisningen främjar flickors intresse för it och på sikt bidrar till att minska snedrekryteringen till högre utbildningar med it-inriktning. Inkluderandet av ett jämställdhetsperspektiv i arbetet med digitalisering har därmed betydelse för möjligheten att nå det jämställdhetspolitiska målet om jämställd utbildning. I arbetet med digitaliseringen är det därför viktigt med ett jämställdshetsperspektiv för att tillgodose att alla barn och elever ges samma förutsättningar och möjligheter.

I regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politikför en jämställd framtid  2016/17:10 är det i frågan om könsmönster och jämlikhet formulerat så här:

I bl.a. läroplanen för förskolan (Lpfö98) och i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) anges att verksamheten ska motverka traditionella könsmönster och könsroller samt att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. I läroplanen för gymnasieskolan (2011 (Lgr11) anges att eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som anses vara kvinnligt och manligt.

Vidareläsning:

Teknikprogrammet på gymnasiet och få kvinnliga elever som söker

Skolverket – Genus och teknik

Therese Lindgren ska locka tjejer till teknikprogrammet – igen

Följ oss på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *