• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

När man hittar en guldgruva… 

Under ett par års tid har vi på Liljeborgsskolan jobbat med något verkligt positivt. Studi.se är en digital tjänst som tillhandahåller animerade ämnesfilmer med tillhörande frågor i quiz. Styrkan hos Studi ligger främst i ett multimodlat tilltal som fungerar för högstadieungdomar och ett lättillgängligt format som passar och uppskattas av alla elevtyper. 

Digital transformation

Studi.se är ett utmärkt exempel på hur digitala verktyg kan förstärka lärandet för eleverna. Genom välgjorda och tilltalande animerade filmer får eleverna möjlighet till repetition av genomgångna moment och fördjupning inom området. En annan styrka är att eleverna kan få förförståelse inför genomgångar i klassrummet med ett visuellt och auditivt hjälpmedel. Det är dessutom väldigt lätt att dela filmerna i elevernas classroom.

De interaktiva självtesten (quiz) med poängjakt efter filmerna ökar motivationen och bidrar ofta till nyfikna frågor där eleverna diskuterar de olika alternativen med varandra; allt för att få rätt svar och öka sina poäng. Eleverna sitter till och med gärna med filmer från Studi.se på sina raster när de vill repetera ett innehåll inför en lektion eller ett prov.  

Inkluderande lärmiljöer

Studi.se har dessutom en funktion som saknas hos många andra verktyg; flerspråkighet. Andraspråkselever och nyanlända elever har möjlighet att lyssna på eller att använda undertexter till filmerna på sitt förstaspråk. Det förstärker deras förståelse och snabbar även på kunskaperna i svenska. 

Men formatet är självklart ett stort stöd även för andra elever som inte har just andraspråksproblematiken att brottas med. Våra elever med behov av att lyssna på texter, som exempelvis elever med dyslexi, har också stor hjälp av att kunna använda filmerna och efterföljande quiz, för att lättare tillgodogöra sig ämnesinnehållet. 

En tredje grupp elever som är behjälpta av Studi.se är elever som inte är fysiskt på plats i skolan av olika anledningar. De kan jobba med samma område som klassen och få hjälp med förståelsen genom filmerna. Stressen, som eleverna kan känna när de missat en längre period i skolan, behöver inte bli så stor om de på detta lättsamma vis kan ta till sig kunskaper  

Arbetsbelastning

I tider då lärarnas arbetsbelastning ständigt diskuteras på olika nivåer, är Studi.se en del i att delvis förbättra detta på ett enkelt sätt. Gränssnittet är tydligt. Läraren har möjlighet att se elevernas arbete med de olika filmerna och hur de lyckas med sina quiz. Genom detta kan man lätt skapa sig en uppfattning om var behoven för mer stöd finns. 

Av beprövad erfarenhet vet vi att Studi.se också kan vara en stor tillgång när det gäller att minska stressen och arbetsbelastningen för de lite mer oerfarna lärarna på våra skolor. Man kan använda filmerna som ett stöd i planeringen för att få en tydlig röd tråd i undervisningen. Även för oss med längre erfarenhet i yrket fungerar sidan inspirerande och det är viktigt att eleverna emellanåt får höra en alternativ narration vid genomgångar.

Det ger också eleverna en känsla av minskad arbetsbelastning när man arbetar med Studi.se. De tycker att upplägget och innehållet i filmerna är så pass bra att det inte upplevs som en tung uppgift att genomföra. Deras upplevelse blir mer aktiv och glädjefylld, vilket i sin tur leder till förbättrad inlärning.

Studiero och resultat

De resultat vi kan se är att fler elever med språkproblem av skiftande slag mycket bättre förstår innehållet i de teoretiskt tyngre ämnena, framför allt SO- och NO/Tk-ämnena där det finns stora textmassor att hantera. Vi ser också att fler elever är villiga att göra läxor och repetera hemma. Till detta har vi också sett en ökad motivation då elever i åk 9 på egen hand lyfter att de vill använda Studi.se som repetition inför exempelvis nationella proven. Slutligen kan vi även märka en ökad studiero i klassrummet då till och med vanligtvis omotiverade elever själva väljer Studi.se som alternativ när koncentrationen är låg.  

Studi.se har gett oss ett verktyg att ge eleverna en likvärdig möjlighet till kunskapsinlärning.

Förstelärarna på Liljeborgsskolan;

Jörgen.Holmqvist@trelleborg.se

Jovan.Kostadinovski@trelleborg.se

Jenny.Paulson@trelleborg.se

Rikard.Rasmussen@trelleborg.se

Stephanie.Turesson@trelleborg.se

Kommentarer inaktiverade.